Com prendre riscos als negocis

Com prendre riscos als negocis

La vida és un viatge ple d’oportunitats, desafiaments i cruïlles.  De vegades, el camí cap a l’èxit i el creixement personal requereix que sortim de la nostra zona de confort i assumim riscos. Tot i que els riscos poden ser intimidants, també són catalitzadors del progrés i la innovació.

A més a més, si ets emprenedor, necessites una combinació de diverses habilitats, recursos i circumstàncies. Si bé el treball ardu, l’accés al capital i un cop de sort contribueixen a l’èxit empresarial, destaca un element crucial: l’assumpció de riscos.

En aquest article, compartim l’art d’assumir riscos, els beneficis que ofereix i us brindem estratègies pràctiques i un procés pas a pas per acceptar la incertesa i desbloquejar tot el vostre potencial.

Taula de Continguts

Què és el risc?

Els riscos són incerteses o perills potencials que poden tenir conseqüències adverses o resultats negatius. En diversos contextos, com ara els negocis, les finances o la vida quotidiana, els riscos són esdeveniments o situacions que poden resultar en pèrdues, danys o falles potencials.

Els riscos impliquen la possibilitat d’un resultat que es desviï del resultat esperat o desitjat. Poden sorgir de factors interns o externs i poden variar en la probabilitat i gravetat. La gestió eficaç del risc implica identificar, avaluar i mitigar els riscos per minimitzar-ne l’impacte i optimitzar la presa de decisions.

Assumpció de riscos: la ciència darrere d’això

Sobre la percepció del risc

Les investigacions han demostrat que  la percepció dels riscos per part de les persones és subjectiva i està influïda per diversos factors.

Un factor important és el nivell percebut de control. Les persones tendeixen a percebre els riscos com a menors quan senten més sensació de control sobre la situació.

A més, les persones sovint confien en l’heurística (drets mentals) i les respostes emocionals per avaluar els riscos, en lloc de confiar únicament en dades estadístiques o avaluacions objectives.

Sobre el risc i el cervell

Els estudis de neurociència han identificat regions cerebrals involucrades en el processament de riscs.

L’amígdala, per exemple, juga un paper a l’avaluació emocional dels riscos, particularment en el context de la por i l’ansietat.  L’escorça prefrontal, responsable de les funcions executives, participa en la presa de decisions i en la ponderació de riscos i recompenses potencials. Comprendre la base neuronal de la percepció del risc pot donar llum sobre com els humans processen i responen als riscos.

Sobre la teoria de la perspectiva

La teoria de la perspectiva, proposada per Daniel Kahneman i Amos Tversky, explica com els individus prenen decisions sota risc.

Suggereix que les persones són més sensibles a les pèrdues potencials que als guanys. La teoria també destaca el concepte de disminució de la sensibilitat, cosa que suggereix que les persones són menys sensibles als canvis en el risc a mesura que s’allunyen del seu punt de referència (per exemple, la situació actual o l’statu quo).

Sobre l’homeòstasi del risc

La teoria de l’homeòstasi del risc suggereix que les persones tenen un «termòstat de risc» personal i ajustaran el seu comportament per mantenir un cert nivell de risc percebut.

Per exemple, si s’implementen mesures de seguretat, les persones poden compensar i adoptar un comportament més arriscat per mantenir el nivell desitjat de risc percebut.

Aquesta teoria té implicacions per comprendre com les intervencions o mesures de seguretat poden influir en el comportament de risc.

Sobre l’enquadrament i la comunicació de riscos

La investigació ha demostrat que la manera com s’emmarquen i comuniquen els riscos pot afectar significativament la percepció i la presa de decisions de les persones.

L’efecte d’enquadrament demostra que les eleccions de les persones es poden veure influenciades per la manera com es presenten les opcions, emfatitzant els guanys potencials o les pèrdues potencials.  La comunicació de riscos eficaç ha de tenir en compte els efectes d’enquadrament, utilitzar un llenguatge clar i concís, proporcionar un context pertinent i tenir en compte els biaixos cognitius i l’heurística de les persones.

Sobre el Risc i les Emocions

Les emocions tenen un paper crucial en la percepció del risc i la presa de decisions.

Els estudis han trobat que les emocions positives poden conduir a un comportament de cerca de risc, mentre que les emocions negatives poden conduir a l’aversió al risc.  A més, l’anticipació del penediment pot influir fortament en les decisions relacionades amb el risc. Comprendre la interacció entre les emocions i el risc pot informar estratègies per gestionar i mitigar els riscos de manera efectiva.

Beneficis de prendre riscos

Prendre riscos pot generar diversos beneficis que contribueixen al creixement personal, l’aprenentatge i l’èxit general. Aquí hi ha alguns beneficis clau de prendre riscos:

1) Creixement i desenvolupament personal

Prendre riscos t’empeny fora de la teva zona de confort i fomenta el creixement personal. T’ajuda a descobrir noves habilitats, desenvolupar noves habilitats i ampliar coneixements. En desafiar-te a tu mateix i enfrontar la incertesa, ganes de resiliència, confiança en tu mateix i una comprensió més profunda de les teves capacitats.

2) Majors Oportunitats

Quan acceptes els riscos, s’obre a una gamma més àmplia d’oportunitats. Els riscos sovint condueixen a noves experiències, connexions i possibilitats que poden no haver estat accessibles si hagués anat al que és segur. Endinsar-se en el que és desconegut pot conduir a avenços, avenços i camins imprevistos cap a l’èxit.

3) Innovació i creativitat

Prendre riscos sovint s’associa amb la innovació i la creativitat. En explorar un territori desconegut, tens l’oportunitat de pensar fora de la caixa ( out of the box ) i desafiar l’status quo. La presa de riscos us encoratja a generar noves idees, experimentar amb diferents enfocaments i trobar solucions innovadores als problemes.

4) Superar la por i construir resiliència

Prendre riscos implica enfrontar-se a la por i acceptar la incertesa. Cada risc que prens brinda una oportunitat per superar la por i desenvolupar resiliència. A mesura que superes els desafiaments i els contratemps, desenvolupes força emocional, adaptabilitat i la capacitat de recuperar-se dels fracassos. Amb el temps, et tornes més equipat per manejar futurs obstacles.

5) Zona de confort ampliada

Cada cop que t’arrisques, la teva zona de confort s’expandeix. El que abans era descoratjador esdevé més familiar i manejable. En empènyer constantment els límits de la seva zona de confort, amplia els horitzons i es torna més adaptable al canvi. Aquesta major comoditat amb la incertesa us permet navegar els riscos futurs amb més facilitat.

6) Aprendre del fracàs

El fracàs és una part inevitable de la presa de riscos, però també ofereix oportunitats d’aprenentatge valuoses. Quan els riscos no produeixen el resultat desitjat, pots analitzar les raons darrere del fracàs, identificar àrees de millora i aprendre dels errors. Aquest procés d’aprenentatge continu impulsa el creixement personal i professional.

7) Major confiança en tu mateix

Navegar amb èxit pels riscos millora la confiança en un mateix. Cada cop que prens un risc i aconsegueixes resultats positius o aprens dels fracassos, generes confiança en les teves habilitats. Aquesta nova seguretat en tu mateix et permet enfrontar desafiaments més grans, assumir rols de lideratge i perseguir metes ambicioses.

8) Desenvolupar una mentalitat resilient

Prendre riscos fomenta una mentalitat resilient. En acceptar la incertesa i enfrontar els desafiaments de front, desenvolupes una mentalitat que veu els revessos com a obstacles temporals en lloc de fracassos permanents. Aquesta resiliència permet perseverar a través de les dificultats i mantenir una actitud positiva, fins i tot davant l’adversitat.

9) Habilitats millorades per a la presa de decisions

La presa de riscos enforteix les teves habilitats per prendre decisions. A mesura que avalues ​​i analitzes els riscos potencials, sospeses els teus possibles resultats i preses decisions calculades, desenvolupes un enfocament més estratègic i reflexiu per a la presa de decisions. Amb el temps, aquesta habilitat es perfecciona, permetent prendre decisions informades en diversos aspectes de la vida.

10) Aprofitar les oportunitats de lideratge

El lideratge sovint implica prendre riscos calculats. En demostrar la voluntat d’endinsar-te en el que és desconegut i prendre decisions audaces, et posiciones com algú capaç de liderar i impulsar el canvi. Prendre riscos pot generar oportunitats de lideratge, ja que les organitzacions valoren les persones que poden navegar per la incertesa i prendre decisions informades.

Com prendre riscos: Estratègies

1. Acceptar el risc: un catalitzador per al creixement

Prendre riscos és una part inherent del viatge empresarial. Ja sigui que es tracti de llançar un nou producte, ingressar a un mercat competitiu o invertir en l’expansió comercial, la presa de riscos serveix com a catalitzador per al creixement i la innovació. 

Els empresaris que entenen el valor dels riscos calculats reconeixen que sortir de la seva zona de confort genera experiències i oportunitats inavaluables.

2. Desenvolupar la confiança en un mateix

La confiança és un atribut fonamental per als emprenedors. Abraçar els riscos i empènyer els límits ajuda a desenvolupar la confiança en un mateix. En assumir desafiaments, els emprenedors es proven a si mateixos que tenen la capacitat de manejar la incertesa i superar els obstacles. 

Cada risc pres amb èxit reforça la seva creença en les seves habilitats i capacitats, i alimenta la seva confiança en si mateixos per a projectes futurs.

3. Desenvolupar el Pensament Estratègic

L’assumpció de riscos a l’esperit empresarial requereix un pensament estratègic. Els empresaris han d’avaluar els riscos potencials, avaluar-ne l’impacte i dissenyar plans per mitigar-los. 

El pensament estratègic implica analitzar la dinàmica del mercat, comprendre les necessitats del client i identificar oportunitats dins dels riscs. En perfeccionar les seves habilitats de pensament estratègic, els empresaris poden prendre decisions informades, aprofitar les oportunitats i navegar les incerteses de manera més efectiva.

4. Riscos calculats: Equilibri de possibles recompenses i conseqüències

Els empresaris amb èxit entenen la importància dels riscos calculats. 

En lloc d’apostes imprudents, avaluen els riscos meticulosament, sospesant les possibles recompenses davant de les possibles conseqüències. Aquest enfocament analític els permet prendre decisions ben informades i assumir riscos amb relacions risc-recompensa favorables. L’assumpció de riscos calculats implica fer una investigació exhaustiva, recopilar informació i considerar plans de contingència per gestionar possibles contratemps.

5. Aprendre de les experiències de presa de riscos

Cada experiència de presa de riscos presenta una oportunitat per aprendre i créixer. Ja sigui que un esforç tingui èxit o fracàs, els emprenedors poden extreure lliçons valuoses que serveixin de base per a la presa de decisions en el futur. 

En reflexionar sobre les seves experiències, els empresaris poden identificar àrees de millora, refinar-ne les estratègies i adaptar els seus enfocaments en funció dels coneixements adquirits. Aquest procés d’aprenentatge continu reforça la seva capacitat per prendre decisions millor informades i assumir riscos calculats en el futur.

6. Navegar per la incertesa i aprofitar les oportunitats

L’esperit empresarial prospera en aprofitar les oportunitats en un panorama en canvi constant. Els empresaris amb èxit adopten la presa de riscos com un mitjà per navegar la incertesa i identificar camins inexplorats. 

En acceptar els riscos estratègicament, els empresaris es posicionen per capitalitzar les tendències emergents, interrompre les indústries i crear solucions innovadores. La seva capacitat per detectar oportunitats enmig dels riscos els distingeix i n’impulsa l’èxit empresarial.

Contingut relacionat: La diversificació és clau per al creixement empresarial

7. Desenvolupar una mentalitat resilient

La presa de riscos no està exempta de contratemps i fracassos. Tot i això, els emprenedors resilients veuen aquests contratemps com a experiències d’aprenentatge en lloc d’obstacles. 

Mantenen una mentalitat de creixement, adaptant-se i recuperant-se dels desafiaments. Desenvolupar resiliència a través de l’assumpció de riscos ajuda els empresaris a perseverar davant de l’adversitat, mantenint la seva motivació i enfocament a l’èxit a llarg termini.

Un procés pas a pas sobre com prendre riscos

PAS 1: Aclareix els teus objectius i defineix el risc

Comença aclarint els teus objectius i determinant allò que vols aconseguir. Defineix clarament el risc que consideres i comprèn el seu impacte potencial en els teus objectius.

PAS 2: Avalua els resultats potencials per prendre riscos

Avalua els resultats potencials del risc que consideres. Considera les conseqüències tant positives com negatives que es poden derivar d’assumir el risc. Analitza els possibles beneficis i inconvenients i avalua si les possibles recompenses superen els possibles riscos.

PAS 3: Recopila informació i realitza investigacions

Abans d’arriscar-vos, recopila la quantitat més gran d’informació possible sobre la situació. Realitza una investigació exhaustiva, busca el consell d’experts i aprèn altres persones que s’han enfrontat a riscos similars. Com més coneixement tinguis, més ben preparat estaràs per prendre una decisió informada.

PAS 4: Analitza i mitiga els riscos

Identifica els riscos i desafiaments potencials associats amb el risc que consideres. Analitza cada risc i fes una pluja d’idees sobre estratègies per mitigar o minimitzar-ne l’impacte. Desenvolupa plans de contingència i considera cursos d’acció alternatius per abordar possibles contratemps.

PAS 5: Considera la teva tolerància al risc

Avalua el teu nivell de tolerància al risc. Comprèn el teu nivell de comoditat amb la incertesa i el potencial de fracàs. Tot i que és important sortir de la teva zona de confort, també és essencial tenir en compte els teus límits i limitacions personals.

PAS 6: Pren passos incrementals

Si el risc sembla aclaparador, considera dividir-lo en passos més petits i manejables. Pren accions incrementals que augmentin gradualment el nivell de desafiament. Aquest enfocament permet generar confiança, aprendre en el camí i ajustar la teva estratègia segons sigui necessari.

PAS 7: Pren una decisió

Amb la informació i l’anàlisi que has recopilat, pren una decisió sobre si continuar amb el risc o no.  Confia en la teva intuïció, però també confia en l’avaluació lògica que has realitzat. Recordeu que prendre riscos implica un nivell d’incertesa i no hi ha garanties d’èxit.

PAS 8: Desenvolupa un pla i actua

Si decideixes córrer el risc, desenvolupa un pla d’acció. Desglossa els passos que cal seguir i estableix un cronograma. Estableix objectius i fites específiques per fer un seguiment del teu progrés. Sigues proactiu i actua, mantenint-te compromès amb el teu pla.

PAS 9: Adopta el procés d’aprenentatge per prendre riscos

Independentment del resultat, accepta el procés d’aprenentatge. Estigues obert a noves experiències, idees i lliçons apreses en el camí. Cada risc que prens contribueix al teu creixement i desenvolupament, independentment del resultat final.

PAS 10: Reflexiona, adapta i repeteix

Després d’arriscar-te, reflexiona sobre l’experiència. Avalua el que va funcionar bé i el que es podria millorar. Adapta les teves estratègies en funció de les lliçons apreses i prepara’t per assumir nous riscos a mesura que continues el teu viatge de creixement personal i professional.

Conclusió

Els empresaris amb èxit reconeixen el paper fonamental de l’assumpció de riscos en la construcció de negocis i la realització de noves idees.

El treball ardu, l’accés al capital i la sort contribueixen a l’èxit empresarial, però l’assumpció de riscos és el que impulsa els empresaris cap endavant. En desenvolupar la confiança en si mateixos i el pensament estratègic, els empresaris poden esquivar les incerteses, aprofitar les oportunitats i prendre decisions informades que condueixin a un creixement i innovació sostenibles.

Accepta el risc, calcula les probabilitats i aprofita els riscos com a esglaons cap a l’èxit empresarial.