Aquest document (d’ara en endavant, les “Condicions”), conjuntament amb tots els documents que s’hi esmenten, estableix els termes i condicions pels quals es regeix l’ús de la pàgina web creativisocial.cat (en endavant, el “Lloc Web”), operada per Creativisocial (en endavant,” Creativisocial “,” nosaltres “o” nostre “) per tal de facilitar informació sobre els seus productes i serveis i facilitar la seva compra a través de la mateixa.

L’ús d’aquest lloc web per qualsevol usuari (en endavant, “vostè”, “l’usuari”) implica la seva adhesió plena i sense reserves a les presents Condicions, la nostra Política de Privadesa i la nostra Política de Cookies (conjuntament, les “Polítiques de Protecció de Dades”) . Si no està vostè d’acord amb totes les Condicions i amb les Polítiques de Protecció de Dades, ha d’abstenir d’utilitzar aquest Lloc Web.

1. Les dades identificatives del responsable

D’acord amb la normativa vigent, el responsable del tractament de dades és:

CARDUS GLOBAL MEDIA, SLU. Per a efectes d’aquest avís legal i termes d’ús, s’entendrà d’ara en endavant com CREATIVISOCIAL. El seu CIF és: B43829365

El seu domicili social es troba a: Barcelona – 08005, Carrer de Pallars, 193, Catalunya, Espanya.

Pots contactar a través del correu electrònic: suport@creativisocial.cat o a través del formulari de contacte: https://creativisocial.cat/contacte

La seva activitat social és la prestació de serveis d’agència de publicitat i comunicació online i offline.

2. Finalitat del lloc web

CREATIVISOCIAL es un lloc web dedicat a oferir informació sobre màrqueting digital i negocis, de forma gratuïta a través del seu bloc, guies, i per a la venda de productes digitals sobre la mateixa temàtica.

3. Les seves dades personals

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d’acord amb el que estableixen les Polítiques de Protecció de Dades. Al fer ús d’aquest lloc web vostè dona el consentiment del tractament d’aquesta informació i dades i garanteix la seva veracitat i exactitud.

4. Ús del nostre lloc web

Al fer ús del nostre lloc web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

 1. Fer ús del Lloc Web únicament per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides.
 2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-i informar a les autoritats pertinents.
 3. Facilitar la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta.

Tanmateix, consenteix que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal (veure la nostra Política de Privadesa). Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda. Al realitzar una comanda a través d’aquest lloc web, vostè declara ser major d’edat al seu país de residència i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d’aquí endavant com “els continguts”, pertanyen a CREATIVISOCIAL i estan protegits per les lleis de dret d’autor a nivell nacional i internacional. De la mateixa manera estaran protegits aquells continguts enviats per altres vies electròniques com ara correus, campanyes publicitàries, publicacions en xarxes socials o qualsevol altre mitjà aquí no descrit, que s’identifiquin com a part de CREATIVISOCIAL.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web, no podent utilitzar-los per a:

 • Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe i a l’ordre públic;
 • Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;
 • Provocar danys a la persona física, intel·lectual o moral de CREATIVISOCIAL, dels seus proveïdors o de terceres persones;
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 • Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular-ne els missatges.

5. Disponibilitat del servei i Registre

Els serveis que s’ofereixen a través d’aquest Lloc Web estan disponibles per a tot el món.

Perquè l’usuari pugui utilitzar el lloc web de manera apropiada, ha de disposar de:

 • Un equip que permeti la connexió a internet
 • Connexió a internet
 • Per a les comandes caldrà crear un compte dins el lloc web.

Es registrarà com usuari en el nostre lloc web en el moment de la seva compra, i en aquest cas totes les dades que ens faciliti s’emmagatzemaran de manera segura en els nostres sistemes i podrà accedir-hi iniciant la seva sessió.

Pot donar-se de baixa i tancar el seu compte en qualsevol moment. Per a això, pot fer-ho al seu compte a la plataforma o contactar amb nosaltres via suport@creativisocial.cat

6. Disponibilitat dels productes i/o serveis

Les comandes es realizen per encàrrec ja que es tracten de serveis personalitzats, per la qual cosa accepta quedar subjecte a les condicions de lliurament previstes a la clàusula 9.

7. Característiques dels productes i/o serveis

Fem el possible per mostrar amb màxima precisió les característiques dels productes i/o serveis. Tanmateix, poden fer qualsevol consulta abans d’adquirir-los a través del formulari de contacte.

8. Preu i pagament

Els preus mostrats al lloc web inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament targetes de crèdit. Per minimitzar el risc d’accés no autoritzat, les dades que ens faciliti es tramitaran de forma encriptada SSL.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes. Si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o manca de lliurament.

9. Lliurament

Llevat que es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, tindrà disponible la seva comanda consistent en el producte i/o servei relacionat en el termini assenyalat a la pàgina web, per la qual cosa l’avisarem enviant-li un correu electrònic.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurada” en el moment en què vostè tingui accès a la possessió dels productes i/o serveis a través de la nostra plataforma, prèvia comunicació via correu electrònic.

10. Transmissió del risc i la propietat

Els riscos dels productes i/o serveis seran al seu càrrec a partir del moment del lliurament.

Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, incloses les despeses d’enviament, en el seu cas, o bé en el moment del lliurament, si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

11. Canvis i devolucions

No s’admet cap canvi ni devolució un cop lliurat el producte i/o servei.

12. Responsabilitat

Llevat que es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte i/o servei adquirit a través del Lloc Web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

No obstant això, i llevat de disposició legal en sentit contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

• pèrdues d’ingressos o vendes;

• pèrdua de negoci;

• pèrdua de contractes;

• pèrdua d’estalvis previstos;

• pèrdua de dades; i

• pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina.

A causa de la naturalesa oberta del Lloc Web i a la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà del Lloc Web llevat que s’estableixi expressament el contrari en la mateixa.

13. Força major

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ( “Causa de Força Major”). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i, de manera enunciativa, els següents:

• Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

• Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

• Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

• Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

• Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

• Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

• Vaga, errades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.

S’entén que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual al què duri la Causa de Força Major.

Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

14. Propietat intel.lectual i industrial

Vostè reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part del Lloc Web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als que ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en que l’hi autoritzem expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquest lloc web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de contacte.

15. Enllaços del nostre lloc web

En el cas de que el nostre lloc web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

16. Cessió de drets i obligacions

El contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i drethavents. Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, en qualsevol moment durant la seva vigència. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si s’escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni s’anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites , que li haguéssim pogut atorgar.

17. Nul.litat parcial

Si alguna de les presents Condicions fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

18. Modificació

Ens reservem la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, les presents Condicions. El mantindrem informat dels canvis substancials realitzats en les mateixes. La versió de les Condicions vigent serà la que es trobi publicada al lloc web en el moment en que s’accedeixi a la mateixa.

19. Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquest lloc web és operat i controlat per CREATIVISOCIAL. Conseqüentment, totes les qüestions que puguin derivar-se de l’accés i / o ús de la mateixa s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, CREATIVISOCIAL l i l’usuari es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents de Barcelona.

20. Comentaris, suggeriments i reclamacions

Podrà realitzar qualsevol comentari, suggeriment o reclamació a través del nostre formulari de contacte o enviant un correu electrònic a suport@creativisocial.cat L’atendrem en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes.